دوباره

پنج‌شنبه 24 اردیبهشت 1394 ساعت 21:48

میخوام دوباره شروع کنم به نوشتن 

میخوام تازه بشم 

میخوام باشم 

اینجا به اخر نمیرسه ، مطمئنم 

مطمئن باش تمشکی