معجزه ی کوچولوی من

چهارشنبه 26 خرداد 1395 ساعت 06:24

انقدر خوبم که از دیشب فقط یک ساعت خوابیدم ، 

انقدر خوب که نمیتونم به خوابیدن فکر کنم ، 

نمیدونم دیگران هم عین من خوب هستن ؟؟؟؟!!!!!!

ی ِ معجزه ی بزرگ ، اما کوچولو 

و دوست داشتنی ...

مرسی خدا ، مرسی