پنج‌شنبه 18 مرداد 1397 ساعت 18:43

هیچی انقد هیجان نداشت که ببینی ده ساله ازین وبلاگ نتونستی دل بکنی و همچنان هر از گاهی بهش سر میزنی و چند خطی مینویسی 

تیر ٨٧ کجا و مرداد ٩٧ کجا