شنبه 2 خرداد 1394 ساعت 00:04

ی حسایی دارم 

حس میکنم دارم گند میزنم به لحظه هام 

اما بعضی چیزا که چشمام نمیدید و تو این روزای گند دارم میبینم 

خوب هم نیستم 

بعضی وقتا قید همه چیو میزنم اما این که نمیشه 

این شگردا مدت زمان داره 

بعد ی زمانی لوس میشه 

ذهنم درگیره 

دلم گرفته 

اما بازم خوبم 

به خاطر بابا ، به خاطر ماما 

خوبم